1.10.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 352/47


Prasība, kas celta 2018. gada 20. augustā – ZPC Flis/EUIPO – Aldi Einkauf (“Happy Moreno choco”)

(Lieta T-498/18)

(2018/C 352/57)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: ZPC Flis sp.j. (Radziejowice, Polija) (pārstāvis: M. Kondrat, advokāts)

Atbildētājs: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO)

Otra procesa EUIPO Apelācijas padomē dalībniece: Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG (Esene, Vācija)

Informācija par procesu EUIPO

Strīdus preču zīmes reģistrācijas pieteikuma iesniedzēja: prasītāja Vispārējā tiesā

Attiecīgā strīdus preču zīme: Eiropas Savienības grafiskas preču zīmes “Happy Moreno choco” reģistrācijas pieteikums – reģistrācijas pieteikums Nr. 15 028 087

Informācija par procesu EUIPO: iebildumu process

Apstrīdētais lēmums: EUIPO Apelācijas pirmās padomes 2018. gada 31. maija lēmums lietā R 1464/2017-1

Prasījumi

Prasītājas prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

atcelt apstrīdēto lēmumu un nodot lietu atpakaļ EUIPO atkārtotai izskatīšanai;

vai

grozīt apstrīdēto lēmumu, nosakot, ka nav relatīvu atteikuma pamatu atteikt reģistrēt Eiropas Savienības preču zīmi 015028087 “Happy Moreno choco” attiecībā uz visām 30. un 35. klasē ietilpstošajām precēm un ka preču zīme ir jāreģistrē;

piespriest atbildētājam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Izvirzītie pamati:

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/1001 8. panta 1. punkta b) apakšpunkta pārkāpums;

Tiesiskās paļāvības aizsardzības principa un tiesiskās drošības principa pārkāpums.