1.10.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 352/46


Žaloba podaná dne 14. srpna 2018 – IAK – Forum International v. EUIPO – Schwalb (IAK)

(Věc T-497/18)

(2018/C 352/56)

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: němčina

Účastníci řízení

Žalobkyně: IAK GmbH – Forum International (Kirchzarten, Německo) (zástupce: G. Wilke, advokát)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Další účastník řízení před odvolacím senátem: Ulrich Schwalb (Kolín, Německo)

Údaje týkající se řízení před EUIPO

Majitelka sporné ochranné známky: Žalobkyně

Sporná ochranná známka: Obrazová ochranná známka Evropské unie IAK – Ochranná známka Evropské unie č. 9 843 533

Řízení před EUIPO: Řízení o prohlášení neplatnosti

Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu EUIPO ze dne 11. června 2018, ve věci R 1511/2017-4

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

napadené rozhodnutí pozměnil v tom smyslu, že se návrh na prohlášení neplatnosti v celém rozsahu zamítá;

uložil EUIPO náhradu nákladů řízení.

Dovolávaný žalobní důvod

Porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2017/1001.