1.10.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 352/44


Överklagande ingett den 15 augusti 2018 – Zhadanov mot EUIPO (Scanner Pro)

(Mål T-492/18)

(2018/C 352/53)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Igor Zhadanov (Odessa, Ukraina) (ombud: advokaten P. Olson)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO

Omtvistat varumärke: Ansökan om EU-ordmärket ”Scanner Pro” – Registreringsansökan nr 16 257 727

Överklagat beslut: Beslut meddelat av andra överklagandenämnden vid EUIPO den 6 juni 2018 i ärende R 1812/2017-2.

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det överklagade beslutet,

registrera ansökan om EU-varumärke nr 016257727 för varor i klasserna 9 och 42,

förplikta EUIPO att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder

Åsidosättande av artikel 7.3 förordning nr 207/2009.