1.10.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 352/44


Žaloba podaná 15. augusta 2018 – Zhadanov/EUIPO (Scanner Pro)

(Vec T-492/18)

(2018/C 352/53)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: Igor Zhadanov (Odesa, Ukrajina) (v zastúpení: P. Olson, advokát)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Dotknutá sporná ochranná známka: slovná ochranná známka Európskej únie Scanner Pro – prihláška č. 16 257 727

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie druhého odvolacieho senátu EUIPO zo 6. júna 2018 vo veci R 1812/2017-2

Návrhy

Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie,

zapísal ochrannú známku Európskej únie č. 016257727 pre výrobky spadajúce do tried 9 a 42,

uložil EUIPO povinnosť nahradiť trovy konania.

Uvádzaný žalobný dôvod

porušenie článku 7 ods. 3 nariadenia č. 207/2009.