1.10.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 352/44


15. augustil 2018 esitatud hagi – Zhadanov versus EUIPO (Scanner Pro)

(Kohtuasi T-492/18)

(2018/C 352/53)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Igor Zhadanov (Odessa, Ukraina) (esindaja: advokaat P. Olson)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusalune kaubamärk: ELi sõnamärgi Scanner Pro taotlus – registreerimistaotlus nr 16 257 727

Vaidlustatud otsus: EUIPO teise apellatsioonikoja 6. juuni 2018. aasta otsus asjas R 1812/2017-2

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus;

rahuldada ELi kaubamärgi taotlus 016257727 klassidesse 9 ja 42 kuuluvate kaupade jaoks;

mõista kohtukulud välja EUIPO-lt.

Väide

Määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 3 rikkumine.