1.10.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 352/43


Skarga wniesiona w dniu 14 sierpnia 2018 r. – Vafo Praha / EUIPO – Rutzinger-Kurpas (Meatlove)

(Sprawa T-491/18)

(2018/C 352/52)

Język skargi: angielski

Strony

Strona skarżąca: Vafo Praha s.r.o. (Chrášt’any, Republika Czeska) (przedstawiciel: adwokat M. Vojáček)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą: Susanne Rutzinger-Kurpas (Spigelau, Niemcy)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Zgłaszający: Susanne Rutzinger-Kurpas

Sporny znak towarowy: Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego „Meatlove” – zgłoszenie nr 15 557 374

Postępowanie przed EUIPO: Postępowanie w sprawie sprzeciwu

Zaskarżona decyzja: Decyzja Czwartej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie R 264/2018-4

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;

obciążenie EUIPO kosztami postępowania.

Podniesiony zarzut

Naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) w związku z art. 46 rozporządzenia nr 2017/1001.