1.10.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 352/42


Skarga wniesiona w dniu 14 sierpnia 2018 r. – Stada Arzneimittel / EUIPO (ViruProtect)

(Sprawa T-487/18)

(2018/C 352/51)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Stada Arzneimittel AG (Bad Vilbel, Niemcy) (przedstawiciele: adwokaci J.C. Plate i R. Kaase)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Sporny znak towarowy: Słowny unijny znak towarowy ViruProtect – zgłoszenie nr 16 295 511

Zaskarżona decyzja: Decyzja Piątej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie R 1886/2017-5

Żądanie

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;

obciążenie EUIPO kosztami postępowania.

Podniesione zarzuty

Naruszenie art. 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia 2017/1001;

Naruszenie art. 7 ust. 2 lit. b) rozporządzenia 2017/1001;

Naruszenie art. 75 ust. 1 rozporządzenia 2017/1001.