1.10.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 352/42


14. augustil 2018 esitatud hagi – Stada Arzneimittel versus EUIPO (ViruProtect)

(Kohtuasi T-487/18)

(2018/C 352/51)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Stada Arzneimittel AG (Bad Vilbel, Saksamaa) (esindajad: advokaadid J.-C. Plate ja R. Kaase)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusalune kaubamärk: ELi sõnamärgi ViruProtect taotlus – registreerimistaotlus nr 16 295 511

Vaidlustatud otsus: EUIPO viienda apellatsioonikoja 4. juuni 2018. aasta otsus asjas R 1886/2017-5

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus;

mõista kohtukulud välja EUIPO-lt.

Väited

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punktide b ja c rikkumine;

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) 2017/1001 artikli 7 lõike 2 punkti b rikkumine;

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) 2017/1001 artikli 75 lõike 1 rikkumine.