15.10.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 373/14


Acțiune introdusă la 14 august 2018 – XB/BCE

(Cauza T-484/18)

(2018/C 373/15)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamant: XB (reprezentanți: L. Levi și A. Champetier, avocați)

Pârâtă: Banca Centrală Europeană (BCE)

Concluziile

Reclamantul solicită Tribunalului:

anularea deciziilor din 6 noiembrie 2017 și din 4 decembrie 2017 de informare a reclamantului că nu avea dreptul la anumite alocații (alocația pentru locuință, alocația pentru creșterea copilului, alocația școlară și alocația preșcolară);

în mod corespunzător, obligarea la plata sumelor respective începând cu datele cerute, majorate cu dobânzi de întârziere (rata BCE majorată cu 2 puncte). Trebuie să se ia în considerare că plățile de regularizare care nu sunt cuvenite pentru luna în cursul căreia sunt plătite se supun impozitului care le-ar fi fost aplicabil dacă ar fi fost efectuate la datele lor obișnuite, în conformitate cu Regulamentul (CEE, Euratom, CECO) nr. 260/68 (1);

dacă este necesar, anularea deciziei din 5 iunie 2018 de respingere a procedurii de reclamație („grievance procedure”) inițiată de reclamant la 29 martie 2018;

dacă este necesar, anularea deciziilor din 2 februarie 2018 de respingere a cererii reclamantului de reexaminare administrativă din 15 decembrie 2017;

obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii, reclamantul invocă două motive.

1.

Primul motiv, întemeiat pe nelegalitatea condițiilor BCE de angajare pe termen scurt și a normelor acesteia privind angajarea pe termen scurt (excepție de nelegalitate)

Condițiile BCE privind angajarea pe termen scurt și normele acesteia privind angajarea pe termen scurt încalcă, în primul rând, drepturile copilului și principiile protecției familiei și nediscriminării consacrate în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în al doilea rând, principiul nediscriminării între lucrătorii pe durată determinată și cei pe durată nedeterminată, și, în al treilea rând, principiul nediscriminării și egalității între contribuabili.

2.

Al doilea motiv, întemeiat pe încălcarea unor drepturi colective, ca urmare a lipsei unei consultări corespunzătoare a Comitetului pentru personal al BCE în adoptarea condițiilor și a normelor pentru angajarea pe termen scurt ale BCE


(1)  Regulamentul (CEE, Euratom, CECO) nr. 260/68 al Consiliului din 29 februarie 1968 de stabilire a condițiilor și a procedurii de aplicare a impozitului stabilit în beneficiul Comunităților Europene (JO 1968, L 56, p. 8, Ediție specială, 01/vol. 8, p. 165).