15.10.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 373/14


2018. augusztus 14-én benyújtott kereset – XB kontra EKB

(T-484/18. sz. ügy)

(2018/C 373/15)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: XB (képviselők:: L. Levi és A. Champetier ügyvédek)

Alperes: EKB

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

semmisítse meg a 2017. november 6-i és 2017. december 4-i azon határozatokat, amelyekben a felperest arról tájékoztatták, hogy nem jogosult bizonyos ellátásokra (háztartási támogatás, eltartott gyermek után nyújtott támogatás, iskoláztatási támogatás és iskolakezdés előtti támogatás);

következésképpen rendelje el a megfelelő összegeknek a kért időponttól számított utalását, késedelmi kamatokkal növelve (az Európai Központi Bank által használt kamatláb plusz két százalékpont). Állapítsa meg, hogy azok kiigazító kifizetések, melyekre nem az esedékességük hónapjában kerül sor, azon adómérték alá tartoznak, amely az esedékesség hónapjában lett volna érvényben, ha azokat megfelelő időben kifizetik, a 260/68/EGK, Euratom, ESZAK rendelettel (1) összhangban;

amennyiben ez szükséges, semmisítse meg a felperes 2018. március 29-én benyújtott panaszát elutasító 2018. június 5-i határozatot;

amennyiben ez szükséges, semmisítse meg a felperes 2017. december 15-i, közigazgatási felülvizsgálat iránti kérelmét elutasító 2018. február 2-i határozatot;

az alperest kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresete alátámasztása érdekében a felperes két jogalapra hivatkozik.

1.

Az első jogalap arra vonatkozik, hogy az EKB rövid távú foglalkoztatásra vonatkozó alkalmazási feltételei és szabályai jogellenesek (jogellenességi kifogás).

Az EKB rövid távú foglalkoztatásra vonatkozó alkalmazási feltételei és szabályai egyrészt sértik a gyermekek számára az Európai Unió Alapjogi Chartájában biztosított jogokat és a család védelmének elveit, valamint a hátrányos megkülönböztetés tilalmát, másrészt az ideiglenes és állandó alkalmazottak közötti hátrányos megkülönböztetés tilalmát, harmadrészt a hátrányos megkülönböztetés tilalmát és az adófizetőkkel való egyenlő bánásmód elvét.

2.

A második jogalap a kollektív jogok megsértésére vonatkozik, mivel az EKB rövid távú foglalkoztatásra vonatkozó alkalmazási feltételei és szabályai elfogadásakor nem egyeztettek megfelelően az EKB személyzeti bizottságával.


(1)  Az Európai Közösségeket illető adó alkalmazása feltételeinek és eljárásának megállapításáról szóló, 1968. február 29-i 260/68/EGK, Euratom, ESZAK tanácsi rendelet (HL 1968. L 56., 8. o.; magyar nyelvű különkiadás 1. fejezet, 1. kötet, 33. o.).