8.10.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 364/19


Talan väckt den 10 augusti 2018 – XF mot kommissionen

(Mål T-482/18)

(2018/C 364/20)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: XF (ombud: advokaten J.-N. Louis)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara beslutet av den 2 oktober 2017 om att inte bevilja XF bosättningsbidrag när vederbörande flyttade och tillträdde sin tjänst vid Europeiska utrikestjänstens huvudkontor, och

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden en enda grund. Den grunden avser åsidosättande av artikel 20 i tjänsteföreskrifterna och artikel 5 i bilaga VII till tjänsteföreskrifterna.