8.10.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 364/19


10. augustil 2018 esitatud hagi – XF versus komisjon

(Kohtuasi T-482/18)

(2018/C 364/20)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: XF (esindaja: advokaat J.-N. Louis)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada 2. oktoobri 2017. aasta otsus, millega talle ei määratud tema kolimise ja Euroopa välisteenistuse asukohta teenistuskohustusi täitma asumise puhul sisseseadmistoetust;

mõista kohtukulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja ühe väite, mis puudutab ametnike personalieeskirjade artikli 20 ja VII lisa artikli 5 rikkumist.