8.10.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 364/19


Sag anlagt den 10. august 2018 — XF mod Kommissionen

(Sag T-482/18)

(2018/C 364/20)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: XF (ved advokat J.-N. Louis)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Sagsøgerens påstande

Annullation af afgørelsen af 2. oktober 2017, hvori det afslås at tildele ham bosættelsespenge i anledning af hans flytning og tiltrædelse af tjenesten ved EEAS’ hovedsæde.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren anført et enkelt anbringende om tilsidesættelse af tjenestemandsvedtægtens artikel 20 og af artikel 5 i bilag VII hertil.