24.9.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 341/28


3. augustil 2018 esitatud hagi – Multifit versus EUIPO (Premiere)

(Kohtuasi T-479/18)

(2018/C 341/40)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Multifit Tiernahrungs GmbH (Krefeld, Saksamaa) (esindajad: advokaadid N. Weber ja L. Thiel)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusalune kaubamärk: ELi sõnamärgi Premiere taotlus – registreerimistaotlus nr 16 660 383

Vaidlustatud otsus: EUIPO teise apellatsioonikoja 28. mai 2018. aasta otsus asjas R 2365/2017-2

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus;

mõista kohtukulud välja EUIPO-lt.

Väide

Euroopa Parlamendi määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkti b rikkumine.