24.9.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 341/28


Sag anlagt den 3. august 2018 — Multifit mod EUIPO (Premiere)

(Sag T-479/18)

(2018/C 341/40)

Stævningen er affattet på tysk

Parter

Sagsøger: Multifit Tiernahrungs GmbH (Krefeld, Tyskland) (ved advokaterne N. Weber og L. Thiel)

Sagsøgt: Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO)

Oplysninger vedrørende sagen for EUIPO

Det omtvistede varemærke: Ansøgning om EU-ordmærket Premiere — ansøgning nr. 16 660 383

Den anfægtede afgørelse: Afgørelse truffet den 28. maj 2018 af Andet Appelkammer ved EUIPO (sag R 2365/2017-2)

Påstande

Den anfægtede afgørelse annulleres.

EUIPO tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Anbringende

Tilsidesættelse af artikel 7, stk. 1, litra b), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1001.