24.9.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 341/27


7. augustil 2018 esitatud hagi – Užstato sistemos administratorius versus EUIPO – DPG Deutsche Pfandsystem (Pudeli ja noole kujutis)

(Kohtuasi T-477/18)

(2018/C 341/39)

Hagiavalduse keel: inglise

Pooled

Hageja: Užstato sistemos administratorius VšĮ (Vilnius, Leedu) (esindaja: advokaat I. Lukauskienė)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: DPG Deutsche Pfandsystem GmbH (Berliin, Saksamaa)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusaluse kaubamärgi taotleja: hageja

Vaidlusalune kaubamärk: ELi kujutismärgi (Pudeli ja noole kujutis) taotlus – registreerimistaotlus nr 14 481 519

Menetlus EUIPOs: vastulausemenetlus

Vaidlustatud otsus: EUIPO teise apellatsioonikoja 22. mai 2018. aasta otsus asjas R 2203/2017-2

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus niivõrd, kui sellega tühistati vastulausete osakonna 21. augusti 2017. aasta otsus, mille kohaselt jääb tähistest erinev tervikmulje, mis välistab segiajamise tõenäosuse, ja jätta jõusse vastulausete osakonna 21. augusti 2017. aasta otsus;

mõista kohtukulud välja EUIPO-lt.

Väide

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumine.