24.9.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 341/26


Žaloba podaná 26. júla 2018 – Battelle Memorial Institute/EUIPO (HEATCOAT)

(Vec T-469/18)

(2018/C 341/38)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Battelle Memorial Institute (Columbus, Ohio, Spojené štáty) (v zastúpení: B. Brandreth, QC)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Sporná ochranná známka: prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie „HEATCOAT“ – prihláška č. 16 865 263

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie druhého odvolacieho senátu EUIPO zo 16. mája 2018 vo veci R 36/2018-2

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie,

uložil EUIPO povinnosť nahradiť trovy konania, ktoré vynaložila žalobkyňa, vrátane trov konania vynaložených pred odvolacím senátom.

Uvádzané žalobné dôvody

porušenie článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001,

porušenie článku 95 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001.