24.9.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 341/26


Sag anlagt den 26. juli 2018 — Battelle Memorial Institute mod EUIPO (HEATCOAT)

(Sag T-469/18)

(2018/C 341/38)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: Battelle Memorial Institute (Columbus, Ohio, De Forenede Stater) (ved B. Brandreth, QC)

Sagsøgt: Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO)

Oplysninger vedrørende sagen for EUIPO

Det omtvistede varemærke: Ansøgning om EU-ordmærket »HEATCOAT« — registreringsansøgning nr. 16 865 263

Den anfægtede afgørelse: Afgørelse truffet den 16. maj 2018 af Andet Appelkammer ved EUIPO (sag R 36/2018-2)

Påstande

Den anfægtede afgørelse annulleres i sin helhed.

EUIPO tilpligtes at betale sagsøgerens omkostninger, herunder omkostningerne i forbindelse med sagens behandling for appelkammeret.

Anbringender

Tilsidesættelse af artikel 7, stk. 1, litra b) og c), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1001

Tilsidesættelse af artikel 95 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1001.