17.9.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 328/55


31. juulil 2018 esitatud hagi – NSC Holding versus EUIPO – Ibercondor Barcelona (CONDOR SERVICE, NSC)

(Kohtuasi T-468/18)

(2018/C 328/75)

Hagiavalduse keel: saksa

Pooled

Hageja: NSC Holding GmbH & Cie. KG (Hamburg, Saksamaa) (esindaja: advokaat M. Eichhorst)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Ibercondor Barcelona SA (Barcelona, Hispaania)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusaluse kaubamärgi taotleja: hageja

Vaidlusalune kaubamärk: ELi kujutismärk CONDOR SERVICE, SC taotlus – registreerimistaotlus nr 15 292 675

Menetlus EUIPOs: vastulausemenetlus

Vaidlustatud otsus: EUIPO neljanda apellatsioonikoja 28. mai 2018. aasta otsus asjas R 2440/2017-4

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus;

mõista kohtukulud ja apellatsioonikoja menetluses kantud kulud välja EUIPO-lt;

teise võimalusena

suunata asi tagasi kostjale uueks ja sõltumatuks läbivaatamiseks.

Väide

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumine.