17.9.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 328/55


Sag anlagt den 31. juli 2018 — NSC Holding mod EUIPO — Ibercondor Barcelona (CONDOR SERVICE, NSC)

(Sag T-468/18)

(2018/C 328/75)

Stævningen er affattet på tysk

Parter

Sagsøger: NSC Holding GmbH & Cie. KG (Hamburg, Tyskland) (ved advokat M. Eichhorst)

Sagsøgt: Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO)

Den anden part i sagen for appelkammeret: Ibercondor Barcelona SA (Barcelona, Spanien)

Oplysninger vedrørende sagen for EUIPO

Ansøger af det omtvistede varemærke: NSC Holding GmbH & Cie. KG

Det omtvistede varemærke: Ansøgning om EU-figurmærket CONDOR SERVICE, NSC — registreringsansøgning nr. 15 292 675

Sagen for EUIPO: Indsigelsessag

Den anfægtede afgørelse: Afgørelse truffet den 28. maj 2018 af Fjerde Appelkammer ved EUIPO (sag R 2440/2017-4)

Påstande

Den anfægtede afgørelse annulleres.

EUIPO tilpligtes at betale sagsomkostningerne, herunder omkostningerne forbundet med sagens behandling for appelkammeret.

Subsidiært hjemvises sagen til fornyet uafhængig behandling ved EUIPO.

Anbringende

Tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EU) 2017/1001.