17.9.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 328/55


Жалба, подадена на 31 юли 2018 г. — NSC Holding/EUIPO — Ibercondor Barcelona (CONDOR SERVICE, NSC)

(Дело T-468/18)

(2018/C 328/75)

Език на жалбата: немски

Страни

Жалбоподател: NSC Holding GmbH & Cie. KG (Хамбург, Германия) (представител: M. Eichhorst, адвокат)

Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

Друга страна в производството пред апелативния състав: Ibercondor Barcelona SA (Барселона, Испания)

Данни за производството пред EUIPO

Заявител на спорната марка: жалбоподателят

Спорна марка: фигуративна марка на Европейския съюз със словния елемент „CONDOR SERVICE, NSC“ — заявка за регистрация № 15 292 675

Производство пред EUIPO: производство по възражение

Обжалвано решение: решение на четвърти апелативен състав на EUIPO от 28 май 2018 г. по преписка R 2440/2017-4

Искания

Жалбоподателят моли Общия съд:

да отмени обжалваното решение,

да осъди EUIPO да заплати разноските, включително направените в хода на производството по обжалване пред EUIPO,

при условията на евентуалност:

да върне преписката на ответника за ново независимо разглеждане.

Изложено основание

Нарушение на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета.