24.9.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 341/26


Överklagande ingett den 30 juli 2018 – Audimas mot EUIPO – Audi (AUDIMAS)

(Mål T-467/18)

(2018/C 341/37)

Överklagandet är avfattat på: litauiska

Rättegångsdeltagare

Klagande: Audimas AB (Kaunas, Litauen) (ombud: advokaten G. Domkutė-Lukauskienė)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Motpart vid överklagandenämnden: Audi AG (Ingolstadt, Tyskland)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO

Innehavare av det omtvistade varumärket: Klaganden

Omtvistat varumärke: Internationell registrering som designerar Europeiska unionen av figurmärket AUDIMAS – Internationell registrering som designerar Europeiska unionen nr 1 251 000

Förfarande vid EUIPO: Invändningsförfarande

Överklagat beslut: Beslut meddelat av andra överklagandenämnden vid EUIPO den 22 maj 2018 i ärende R 2425/2017-2

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det överklagade beslutet och upprätthålla registrering nr 1 251 000 avseende klagandens varumärke AUDIMAS för varor och tjänster i klasserna 18, 25 och 35 i Niceöverenskommelsen, och

förplikta EUIPO och motparten vid överklagandenämnden, för det fall att sistnämnda rättegångsdeltagare intervenerar i förevarande förfarande, att ersätta rättegångskostnaderna.

Grund

Åsidosättande av artikel 8.1 b i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001.