24.9.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 341/26


Sag anlagt den 30. juli 2018 — Audimas mod EUIPO — Audi (AUDIMAS)

(Sag T-467/18)

(2018/C 341/37)

Stævningen er affattet på litauisk

Parter

Sagsøger: Audimas AB (Kaunas, Litauen) (ved advokat G. Domkutė Lukauskienė)

Sagsøgt: Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO)

Den anden part i sagen for appelkammeret: Audi AG (Ingolstadt, Tyskland)

Oplysninger vedrørende sagen for EUIPO

Indehaver af det omtvistede varemærke: Audimas AB

Det omtvistede varemærke: Figurmærket AUDIMAS, der er genstand for en international registrering, hvor Den Europæiske Union er designeret — International registrering, hvor Den Europæiske Union er designeret, nr. 1 251 000

Sagen for EUIPO: Indsigelsessag

Den anfægtede afgørelse: Afgørelse truffet den 22. maj 2018 af Andet Appelkammer ved EUIPO (sag R 2425/2017-2)

Påstande

Den anfægtede afgørelse annulleres, og registrering nr. 1 251 000 af sagsøgerens varemærke »AUDIMAS« opretholdes med hensyn til de varer og tjenesteydelser, der henhører under klasse 18, 25 og 35 i Niceklassifikationen.

EUIPO og den anden part i sagen for appelkammeret (såfremt denne intervenerer i nærværende sag) tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Anbringende

Tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1001.