24.9.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 341/26


Žaloba podaná dne 30. července 2018 – Audimas v. EUIPO – Audi (AUDIMAS)

(Věc T-467/18)

(2018/C 341/37)

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: litevština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Audimas AB (Kaunas, Litva) (zástupkyně: G. Domkutė-Lukauskienė, advokátka)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem: Audi AG (Ingolstadt, Německo)

Údaje týkající se řízení před EUIPO

Majitel sporné ochranné známky: žalobkyně

Sporná ochranná známka: obrazová ochranná známka AUDIMAS, která byla předmětem mezinárodního zápisu s vyznačením Evropské unie – Mezinárodní zápis s vyznačením Evropské unie č. 1 251 000

Řízení před EUIPO: námitkové řízení

Napadené rozhodnutí: rozhodnutí druhého odvolacího senátu EUIPO ze dne 22. května 2018 ve věci R 2425/2017-2

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

zrušil napadené rozhodnutí a ponechal v platnosti zápis č. 1 251 000, týkající se ochranné známky žalobkyně „AUDIMAS“ zapsané pro výrobky a služby spadající do tříd 18, 25 a 35 podle Niceského třídění,

uložil EUIPO a další účastnici řízení před odvolacím senátem (bude-li účastníkem řízení před Tribunálem) náhradu nákladů řízení.

Dovolávaný žalobní důvod

Porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001.