24.9.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 341/25


Žaloba podaná 25. júla 2018 – Eurolamp/EUIPO (EUROLAMP pioneers in new technology)

(Vec T-466/18)

(2018/C 341/36)

Jazyk konania: gréčtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Eurolamp ABEE Eisagogis kai Emporias Lamptiron (Solún, Grécko) (v zastúpení: A. Argyriadis, advokát)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Dotknutá sporná ochranná známka: prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie obsahujúcej slovný prvok „EUROLAMP pioneers in new technology“ predstavujúcej vyobrazenie kombinácie zelenej a čiernej farby – prihláška č. 16 180 821

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie prvého odvolacieho senátu EUIPO z 23. mája 2018 vo veci R 1359/2017-1

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

vyhovel žalobe,

zrušil napadnuté rozhodnutie,

úplne vyhovel prihláške obrazovej ochrannej známky Európskej únie č. 16 180 821 vo vzťahu k všetkým dotknutým tovarom,

uložil EUIPO povinnosť nahradiť trovy konania.

Uvádzané žalobné dôvody

porušenie článku 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia č. 2017/1001,

porušenie článku 7 ods. 3 nariadenia č. 2017/1001.