24.9.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 341/25


Tužba podnesena 25. srpnja 2018. – Eurolamp protiv EUIPO-a (EUROLAMP pioneers in new technology)

(Predmet T-466/18)

(2018/C 341/36)

Jezik postupka: grčki

Stranke

Tužitelj: Eurolamp ABEE Eisagogis kai Emporias Lamptiron (Solun, Grčka) (zastupnik: A. Argyriadis, dikigoros)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

Podaci o postupku pred EUIPO-om

Predmetni sporni žig: prijava za registraciju figurativnog žiga u boji „EUROLAMP pioneers in new technology”, koji predstavlja kombinaciju sljedećih boja: zelena i crna, u Europskoj uniji – Prijava za registraciju br. 16 180 821

Pobijana odluka: odluka prvog žalbenog vijeća EUIPO-a od 23. svibnja 2018. u predmetu R 1359/2017-1

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

prihvati tužbu;

poništi pobijanu odluku;

u cijelosti prihvati prijavu br. 16 180 821 za registraciju žiga Europske unije u odnosu na sve predmetne proizvode;

EUIPO-u naloži snošenje troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

povreda članka 7. stavka 1. točaka (b) i (c) Uredbe 2017/1001;

povreda članka 7. stavka 3. Uredbe 2017/1001.