24.9.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 341/24


Överklagande ingett den 25 juli 2018 – Eurolamp mot EUIPO (EUROLAMP pioneers in new technology)

(Mål T-465/18)

(2018/C 341/35)

Rättegångsspråk: grekiska

Parter

Klagande: Eurolamp ABEE Eisagogis kai Emporias Lamptiron (Thessaloniki, Grekland) (ombud: A. Argyriadis, dikigoros)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO

Omtvistat varumärke: Internationell registrering som designerar Europeiska unionen av ordmärket ”EUROLAMP pioneers in new technology” – Registreringsansökan nr 16 180 879

Överklagat beslut: Beslut meddelat av första överklagandenämnden vid EUIPO den 23 maj 2018 i ärende R 1358/2017–1

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

bifalla överklagandet,

ogiltigförklara det överklagade beslutet,

i samtliga delar bifalla ansökan om registrering av EU-varumärket under nummer 16 180 879 för samtliga varor som ansökan avser, och

förplikta EUIPO att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder

Åsidosättande av artikel 7.1 b och c i förordning nr 2017/1001.

Åsidosättande av artikel 7.3 i förordning nr 2017/1001.