24.9.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 341/24


25. juulil 2018 esitatud hagi – Eurolamp versus EUIPO (EUROLAMP pioneers in new technology)

(Kohtuasi T-465/18)

(2018/C 341/35)

Kohtumenetluse keel: kreeka

Pooled

Hageja: Eurolamp ABEE Eisagogis kai Emporias Lamptiron (Thessaloníki, Kreeka) (esindaja: dikigoros A. Argyriadis)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusalune kaubamärk: sõnamärgi „EUROLAMP pioneers in new technology“ ELis registreerimise taotlus – registreerimistaotlus nr 16 180 879

Vaidlustatud otsus: EUIPO esimese apellatsioonikoja 23. mai 2018. aasta otsus asjas R 1358/2017-1

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

rahuldada hagi;

tühistada vaidlustatud otsus;

rahuldada täies ulatuses ELi kaubamärgi registreerimise taotlus nr 16 180 879 seoses kõigi selles nimetatud kaupadega ja

mõista kohtukulud välja EUIPO-lt.

Väited

Määruse 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punktide b ja c rikkumine;

määruse 2017/1001 artikli 7 lõike 3 rikkumine.