24.9.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 341/24


Жалба, подадена на 25 юли 2018 г. — Eurolamp/EUIPO (EUROLAMP pioneers in new technology)

(Дело T-465/18)

(2018/C 341/35)

Език на производството: гръцки

Страни

Жалбоподател: Eurolamp ABEE Eisagogis kai Emporias Lamptiron (Солун, Гърция) (представител: A. Argyriadis, dikigoros)

Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

Данни за производството пред EUIPO

Спорна марка: Заявка за регистрация като марка на Европейския съюз на словната марка „EUROLAMP pioneers in new technology“ — Заявка за регистрация № 16 180 879

Обжалвано решение: Решение на първи апелативен състав на EUIPO от 23 май 2018 г. по преписка R 1358/2017-1

Искания

Жалбоподателят моли Общия съд:

да уважи жалбата,

да отмени обжалваното решение,

да приеме като изцяло допустима заявка № 16 180 879 за регистрация на марката като марка на Европейския съюз за всички заявени стоки,

да осъди EUIPO да заплати съдебните разноски.

Изложени основания

Нарушение на член 7, параграф 1, букви б) и в) от Регламент № 2017/1001;

Нарушение на член 7, параграф 3 от Регламент № 2017/1001.