17.9.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 328/54


Žaloba podaná 31. júla 2018 – Grupo Bimbo/EUIPO – Rubio Snacks (Tia Rosa)

(Vec T-464/18)

(2018/C 328/74)

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: španielčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Grupo Bimbo, SAB de CV (Mexico City, Mexiko) (v zastúpení: N. Fernández Fernández-Pacheco, advokát)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Rubio Snacks, SL (Bullas, Španielsko)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Prihlasovateľ spornej ochrannej známky: žalobkyňa pred Všeobecným súdom

Dotknutá sporná ochranná známka: prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie Tia Rosa – prihláška č. 14 442 883

Konanie pred EUIPO: námietkové konanie

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie piateho odvolacieho senátu EUIPO z 18/05/2018 vo veci R 2739/2017-5

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie v rozsahu, v akom potvrdilo vyhovenie námietke č. 002628793 proti obrazovej ochrannej známke Európskej únie č. 14 442 883 Tia Rosa vo vzťahu k nasledujúcim výrobkom triedy 30:

Prípravky z obilnín; Kukuričné placky (tortilly); Čipsy taco (mexická pochúťka); Tacos; Slané pečivo (krekery); Krekery s príchuťou korenia; Cereálne tyčinky; Cereálne tyčinky s vysokým obsahom proteínov; Prípravky z obilnín; Chlieb; Nekysnutý chlieb; medovníky; Strúhanka; Celozrnný chlieb; Viaczrnný chlieb; Sušienky; Múčne jedlá; Cereálne chuťovky; Chuťovky vyrobené z kukuričnej múky; Hotové slané chuťovky vyrobené z extrudovanej kukuričnej múky; Chuťovky vyrobené z kukurice; Chuťovky vyrobené z pšenice; Sezamové chuťovky; Cereálne lupienky; Chuťovky z praženej kukurice; Kukuričné pukance; Ochutené kukuričné pukance; Všetky uvedené výrobky s výslovnou výnimkou akéhokoľvek výrobku vyrobeného zo zemiakov.

potvrdil zápis ochrannej známky Európskej únie č. 14 442 883 Tia Rosa pre všetky výrobky, ktorých ochrana sa požaduje,

uložil EUIPO a ďalšiemu účastníkovi konania povinnosť nahradiť trovy konania pred EUIPO, ako aj pred Všeobecným súdom.

Uvádzaný žalobný dôvod

porušenie článku 8 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2017/1001.