10.9.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 319/25


27. juulil 2018 esitatud hagi – Multifit versus EUIPO (real nature)

(Kohtuasi T-458/18)

(2018/C 319/30)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Multifit Tiernahrungs GmbH (Krefeld, Saksamaa) (esindajad: Rechtsanwalt N. Weber ja Rechtsanwalt P. Gentili)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusalune kaubamärk: ELi sõnamärgi „real nature“ taotlus – registreerimistaotlus nr 16 660 425

Vaidlustatud otsus: EUIPO teise apellatsioonikoja 28. mai 2018. aasta otsus asjas R 2650/2017-2

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus;

mõista kohtukulud välja EUIPO-lt.

Väide

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punktide b ja c rikkumine.