1.10.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 352/39


Överklagande ingett den 24 juli 2018 – Biasotto mot EUIPO – OOFOS (OO)

(Mål T-454/18)

(2018/C 352/46)

Överklagandet är avfattat på engelska

Parter

Klagande: Alessandro Biasotto (Treviso, Italien) (ombud: advokaterna F. Le Divelec Lemmi, R. Castiglioni och E. Cammareri)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Motpart vid överklagandenämnden: OOFOS LLC (Reno, Nevada, Förenta staterna)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO

Varumärkessökande: Klaganden

Omtvistat varumärke: Ansökan om EU-varumärke OO – Registreringsansökan nr 14 961 791

Förfarande vid EUIPO: Invändningsförfarande

Överklagat beslut: Beslut meddelat av andra överklagandenämnden vid EUIPO den 15 maj 2018 i ärende R 1281/2017-2.

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

bifalla överklagandet i dess helhet,

ogiltigförklara det överklagade beslutet som i huvudsak fastställer EUIPO:s slutsatser i beslutet av den 17 maj 2017 i invändningsförfarande nr B 2683558 och följaktligen förklara att ansökan nr 14 961 791 ska registreras såvitt avser alla varor och tjänster i ansökan i klasserna 18, 25 och 35, och

förplikta intervenienten att ersätta samtliga kostnader, inte bara avseende förfarandet vid tribunalen utan även i invändnings- och överklagandeförfarandena vid EUIPO.

Rättslig grund

Åsidosättande av artikel 8.1 b i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001.

Åsidosättande av @@.