1.10.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 352/39


24. juulil 2018 esitatud hagi – Biasotto versus EUIPO – OOFOS (OO)

(Kohtuasi T-454/18)

(2018/C 352/46)

Hagiavalduse keel: inglise

Pooled

Hageja: Alessandro Biasotto (Treviso, Itaalia) (esindajad: advokaadid F. Le Divelec Lemmi, R. Castiglioni ja E. Cammareri)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: OOFOS LLC (Reno, Nevada, Ameerika Ühendriigid)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusaluse kaubamärgi taotleja: hageja

Vaidlusalune kaubamärk: ELi kaubamärgi OO taotlus – registreerimistaotlus nr 14 961 791

Menetlus EUIPOs: vastulausemenetlus

Vaidlustatud otsus: EUIPO teise apellatsioonikoja 15. mai 2018. aasta otsus asjas R 1281/2017-2

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

rahuldada käesolev hagi kogu ulatuses;

tühistada vaidlustatud otsus tervikuna ja seega sisuliselt nõustuda EUIPO järeldustega 17. mai 2017. aasta otsuses, mis käsitleb vastulausemenetlust nr B 2683558, ning seega nõustuda ELi kaubamärgi registreerimisega selle taotluse alusel kõigi taotluses nimetatud kaupade ja teenuste jaoks, mis kuuluvad klassidesse 18, 25 ja 35;

mõista menetlusse astujalt välja nii hageja kohtukulud Üldkohtu menetluses kui ka tema poolt EUIPO vastulausemenetluses ja apellatsioonikoja menetluses kantud vältimatud menetluskulud.

Väide

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumine.