1.10.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 352/38


Žaloba podaná 24. júla 2018 – Biasotto/EUIPO – OOFOS (OOF)

(Vec T-453/18)

(2018/C 352/45)

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: Alessandro Biasotto (Treviso, Taliansko) (v zastúpení: F. Le Divelec Lemmi, R. Castiglioni a E. Cammareri, advokáti)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: OOFOS LLC (Reno, Nevada, Spojené štáty)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Prihlasovateľ spornej ochrannej známky: žalobca pred Všeobecným súdom

Dotknutá sporná ochranná známka: obrazová ochranná známka Európskej únie OOF – prihláška č. 14 961 767

Konanie pred EUIPO: námietkové konanie

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie druhého odvolacieho senátu EUIPO z 10. mája 2018 vo veci R 1270/2017-2

Návrhy

Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:

vyhovel tejto žalobe v plnom rozsahu,

zrušil v plnom rozsahu napadnuté rozhodnutie a následne pripustil, že sa má ochranná známka Európskej únie č. 14 961 767 zapísať pre všetky tovary a služby uvedené v prihláške v triedach 18, 25 a 35 (alebo subsidiárne uložil EUIPO, aby znovu prejednal odvolanie žalobcu z 15. júna 2017, ale s tým, že tento krát porovná spornú prihlášku s ochrannou známkou uplatnenou v skoršom medzinárodnom zápise č. 1 258 728 osobou, ktorá podala námietku),

uložil EUIPO alebo vedľajšiemu účastníkovi konania povinnosť nahradiť trovy konania nielen prebiehajúceho konania na Všeobecnom súde, ale aj námietkového konania a odvolacieho konania na EUIPO.

Uvádzaný žalobný dôvod

porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001.