1.10.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 352/38


24. juulil 2018 esitatud hagi – Biasotto versus EUIPO – OOFOS (OOF)

(Kohtuasi T-453/18)

(2018/C 352/45)

Hagiavalduse keel: inglise

Pooled

Hageja: Alessandro Biasotto (Treviso, Itaalia) (esindajad: advokaadid F. Le Divelec Lemmi, R. Castiglioni ja E. Cammareri)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: OOFOS LLC (Reno, Nevada, Ameerika Ühendriigid)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusaluse kaubamärgi taotleja: hageja Üldkohtus

Vaidlusalune kaubamärk: ELi kujutismärgi OOF taotlus – registreerimistaotlus nr 14 961 767

Menetlus EUIPOs: vastulausemenetlus

Vaidlustatud otsus: EUIPO teise apellatsioonikoja 10. mai 2018. aasta otsus asjas R 1270/2017-2

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

rahuldada käesolev hagi;

tühistada vaidlustatud otsus tervikuna ja seega nõustuda ELi kaubamärgi registreerimisega taotluse nr 14 961 767 alusel kõigi taotluses nimetatud klassidesse 18, 25 ja 35 kuuluvate kaupade jaoks (või teise võimalusena kohustada EUIPO-t uuesti läbi vaatama hageja 15. juuni 2017.aasta kaebuse ning seejuures võrdlema vaidlusalust taotlust vastulause esitaja nõude aluseks oleva varasema kaubamärgi rahvusvahelise registreeringuga nr 1 258 728);

mõista EUIPO-lt ja menetlusse astujalt välja Üldkohtu menetluse kulud ning lisaks EUIPO-s seoses vastulausemenetlusega ja kaebemenetlusega kantud kulud.

Väide

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumine.