3.9.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 311/20


Skarga wniesiona w dniu 19 lipca 2018 r. – Ortlieb Sportartikel GmbH / EUIPO (oznaczenie graficzne przedstawiające ośmiokątny wielokąt)

(Sprawa T-449/18)

(2018/C 311/21)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Ortlieb Sportartikel GmbH (Heilsbronn, Niemcy) (przedstawiciele: Rechtsanwältin A. Wulf i Rechtsanwalt K. Schmidt-Hern)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Sporny znak towarowy: Graficzny unijny znak towarowy (Przedstawienie ośmiokątnego wielokąta) – zgłoszenie nr 16 047 466

Zaskarżona decyzja: Decyzja Pierwszej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie R 1634/2017-1

Żądanie

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;

obciążenie EUIPO kosztami postępowania.

Podniesiony zarzut

Naruszenie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001.