3.9.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 311/20


19. juulil 2018 esitatud hagi – Ortlieb Sportartikel versus EUIPO (Kaheksanurga kujutis)

(Kohtuasi T-449/18)

(2018/C 311/21)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Ortlieb Sportartikel GmbH (esindajad: advokaadid A. Wulf ja K. Schmidt-Hern)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusalune kaubamärk: ELi kujutismärk (Kaheksanurga kujutis) – registreerimistaotlus nr 16 047 466

Vaidlustatud otsus: EUIPO esimese apellatsioonikoja 27. aprilli 2018. aasta otsus asjas R 1634/2017-1

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus;

mõista kohtukulud välja EUIPO-lt.

Väide

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse nr 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punkti b rikkumine.