3.9.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 311/17


16. juulil 2018 esitatud hagi – Peek & Cloppenburg versus EUIPO – Peek & Cloppenburg (Vogue Peek & Cloppenburg)

(Kohtuasi T-443/18)

(2018/C 311/17)

Hagiavalduse keel: saksa

Pooled

Hageja: Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf (Düsseldorf, Saksamaa) (esindaja: advokaat P. Lange)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Peek & Cloppenburg KG, Hamburg (Hamburg, Saksamaa)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusaluse kaubamärgi taotleja: hageja

Vaidlusalune kaubamärk: ELi sõnamärk Vogue Peek & Cloppenburg – registreerimistaotlus nr 2 700 847

Menetlus EUIPOs: vastulausemenetlus

Vaidlustatud otsus: EUIPO esimese apellatsioonikoja 20. aprilli 2018. aasta otsus asjas R 1362/2005-1

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus;

mõista kohtukulud välja EUIPO-lt.

Väited

Rikutud on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõiget 4 koosmõjus Saksa seaduse kaubamärkide ja muude eristavate tähiste õiguskaitse kohta (Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen; edaspidi „MarkenG“) § 15 lõikega 2;

rikutud on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõike 4 punkti b koosmõjus MarkenG § 15 lõikega 3;

rikutud on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõiget 4;

rikutud on nõukogu määruse (EÜ) nr 207/2009 artiklit 63 koosmõjus komisjoni määruse (EÜ) nr 2868/95 eeskirja 20 lõike 7 punktiga c.