17.9.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 328/53


Överklagande ingett den 13 juli 2018 – Sintokogio mot EUIPO (ProAssist)

(Mål T-439/18)

(2018/C 328/72)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Sintokogio Ltd (Nagoya, Japan) (ombud: advokaterna V. Dalichau, S. Kirschstein-Freund och B. Breitinger)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO

Omtvistat varumärke: Internationell registrering som designerar Europeiska unionen av ordmärket ProAssist – Registreringsansökan nr 1 327 746

Överklagat beslut: Beslut meddelat av den andra överklagandenämnden vid EUIPO den 3 maj 2018 i ärende R 2341/2017-2

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det överklagade beslutet angående EU-delen av internationell registrering 1327746, eller

i andra hand, ändra det överklagade beslutet angående EU-delen av internationell registrering 1327746, samt

förplikta EUIPO att ersätta kostnaderna i förfarandet vid överklagandenämnden och vid tribunalen.

Grund

Åsidosättande av artikel 94.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001.

Åsidosättande av artikel 7.1 b i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001.

Åsidosättande av principerna om likabehandling och god förvaltningssed, artikel 107 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001.