17.9.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 328/53


13. juulil 2018 esitatud hagi – Sintokogio versus EUIPO (ProAssist)

(Kohtuasi T-439/18)

(2018/C 328/72)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Sintokogio Ltd (Nagoya, Jaapan) (esindajad: advokaadid V. Dalichau, S. Kirschstein-Freund, B. Breitinger)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusalune kaubamärk: sõnamärgi ProAssist ELi nimetav rahvusvaheline registreering – registreerimistaotlus nr 1 327 746

Vaidlustatud otsus: EUIPO teise apellatsioonikoja 3. mai 2018. aasta otsus asjas R 2341/2017-2

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus osas, mis puudutab Euroopa Liidu nimetavat rahvusvahelist registreeringut 1 327 746;

teise võimalusena muuta vaidlustatud otsust osas, mis puudutab Euroopa Liidu nimetavat rahvusvahelist registreeringut 1 327 746;

mõista menetluskulud, kaasa arvatud apellatsioonikoja menetluse kulud välja EUIPO-lt.

Väited

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/1001 artikli 94 lõike 1 rikkumine;

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punkti b rikkumine;

võrdse kohtlemise ja hea halduse põhimõtete ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/1001 artikli 107 rikkumine.