17.9.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 328/53


Жалба, подадена на 13 юли 2018 г. — Sintokogio/EUIPO (ProAssist)

(Дело T-439/18)

(2018/C 328/72)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Sintokogio Ltd (Нагоя, Япония) (представители: V. Dalichau, S. Kirschstein-Freund, B. Breitinger, lawyers)

Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

Данни за производството пред EUIPO

Спорна марка: посочваща Европейския съюз международна регистрация на словната марка „ProAssist“ — заявка за регистрация № 1 327 746

Обжалвано решение: решение на втори апелативен състав на EUIPO от 3 май 2018 г. по преписка R 2341/2017-2

Искания

Жалбоподателят моли Общия съд:

да отмени обжалваното решение относно посочването на Европейския съюз в международна регистрация № 1327746,

при условията на евентуалност, да измени обжалваното решение относно посочването на Европейския съюз в международна регистрация № 1327746,

да осъди EUIPO да заплати съдебните разноски и разноските по производството пред апелативния състав.

Изложени основания

Нарушение на член 94, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета,

нарушение на член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета,

нарушение на принципа на равно третиране и добра администрация, член 107 от Регламент (ЕС) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета.