27.8.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 301/45


Prasība, kas celta 2018. gada 13. jūlijā – Vans/EUIPO (“ULTRARANGE”)

(Lieta T-434/18)

(2018/C 301/60)

Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums – vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Vans, Inc. (Costa Mesa, Kalifornija, Amerikas Savienotās Valstis) (pārstāvji: M. Hirsch un M. Metzner, advokāti)

Atbildētājs: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO)

Informācija par procesu EUIPO

Attiecīgā strīdus preču zīme: Eiropas Savienības vārdiska preču zīme “ULTRARANGE” – reģistrācijas pieteikums Nr. 16 665 663

Apstrīdētais lēmums: EUIPO Apelācijas otrās padomes 2018. gada 25. aprīļa lēmums lietā R 2544/2017-2

Prasījumi

Prasītājas prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

atcelt apstrīdēto lēmumu;

piespriest EUIPO atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Izvirzītais pamats:

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/1001 7. panta 1. punkta b) apakšpunkta pārkāpums.