10.9.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 319/23


Beroep ingesteld op 13 juli 2018 — Palo / Commissie

(Zaak T-432/18)

(2018/C 319/27)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Peeter Palo (Tallinn, Estland) (vertegenwoordigers: L. Levi en A. Blot, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie

Conclusies

De verzoekende partij verzoekt het Gerecht:

nietig te verklaren het besluit van de verwerende partij van 5 oktober 2017 om haar niet de uitkering bij vertrek in de zin van artikel 12, lid 2, van bijlage VIII bij het Statuut toe te kennen;

nietig te verklaren het besluit van de verwerende partij van 10 april 2018 tot afwijzing van haar klacht van 11 december 2017 tegen bovengenoemd besluit;

de verwerende partij te veroordelen tot vergoeding van de materiële schade die zij heeft geleden;

de verwerende partij te veroordelen tot vergoeding van de immateriële schade die zij heeft geleden;

de verwerende partij te verwijzen in alle kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

Ter ondersteuning van haar beroep voert de verzoekende partij vier middelen aan.

1.

Eerste middel, ontleend aan schending van artikel 12, lid 2, van bijlage VIII bij het Statuut.

2.

Tweede middel, ontleend aan schending van het beginsel van gelijke behandeling en het discriminatieverbod.

3.

Derde middel, ontleend aan schending van het beginsel van gewettigd vertrouwen.

4.

Vierde middel, ontleend aan schending van het beginsel van behoorlijk bestuur en niet-nakoming van de zorgplicht.