10.9.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 319/23


Sag anlagt den 13. juli 2018 — Palo mod Kommissionen

(Sag T-432/18)

(2018/C 319/27)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: Peeter Palo (Tallinn, Estland) (ved advokaterne L. Levi og A. Blot)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Sagsøgerens påstande

Annullation af sagsøgtes afgørelse af 5. oktober 2017 om ikke at tildele sagsøgeren de udtrædelsespenge, der er fastsat i artikel 12, stk. 2, i bilag VIII til vedtægten.

Annullation af sagsøgtes afgørelse af 10. april 2018 om afslag på sagsøgerens klage af 11. december 2017 over førnævnte afgørelse.

Sagsøgte tilpligtes at betale en erstatning til sagsøgeren for det lidte økonomiske tab.

Sagsøgte tilpligtes at betale en erstatning til sagsøgeren for det lidte ikke-økonomiske tab.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren anført fire anbringender.

1.

Første anbringende om tilsidesættelse af artikel 12, stk. 2, i bilag VIII til vedtægten.

2.

Andet anbringende om tilsidesættelse af ligebehandlingsprincippet og af princippet om forbud mod forskelsbehandling.

3.

Tredje anbringende om tilsidesættelse af princippet om beskyttelse af de berettigede forventninger.

4.

Fjerde anbringende om tilsidesættelse af princippet om god forvaltning og af omsorgspligten.