10.9.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 319/23


Жалба, подадена на 13 юли 2018 г. — Palo/Комисия

(Дело T-432/18)

(2018/C 319/27)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Peeter Palo (Талин, Естония) (представители: L. Levi и A. Blot, lawyers)

Ответник: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени решението на ответника от 5 октомври 2017 г., в което се постановява, че на жалбоподателя не следва да се предоставя обезщетение при прекратяване на служебното правоотношение по член 12, параграф 2 от приложение VIII към Правилника за персонала,

да отмени решението на ответника от 10 април 2018 г., с което се отхвърля жалбата на жалбоподателя от 11 декември 2017 г. срещу споменатото решение,

да осъди ответника да заплати на жалбоподателя обезщетение за претърпените от него имуществени вреди,

да осъди ответника да заплати на жалбоподателя обезщетение за претърпените от него неимуществени вреди,

да осъди ответника да заплати всички съдебни разноски.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят излага четири основания.

1.

Първо основание: нарушение на член 12, параграф 2 от приложение VIII към Правилника.

2.

Второ основание: нарушение на принципите на равно третиране и на недопускане на дискриминация.

3.

Трето основание: нарушение на принципа на оправданите правни очаквания.

4.

Четвърто основание: нарушение на принципа на добра администрация и на задължението за полагане на дължимата грижа.