10.9.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 319/22


12. juulil 2018 esitatud hagi – WN versus parlament

(Kohtuasi T-431/18)

(2018/C 319/26)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: WN (esindajad: advokaadid L. Levi ja A. Champetier)

Kostja: Euroopa Parlament

Nõuded

Tühistada kostja 28. septembri 2017. aasta otsus, millega lõpetati hageja leping;

vajaduse korral tühistada kostja 4. aprilli 2018. aasta otsus, millega jäeti hageja 7. novembri 2017. aasta kaebus rahuldamata;

mõista kostjalt hageja kasuks välja hüvitis hagejale väidetavalt tekitatud mittevaralise kahju eest, mille suurus on hinnanguliselt 20 000 eurot;

mõista kostjalt välja kõik hagejal seoses käesoleva menetlusega tekkinud kulud.

Väited ja peamised argumendid

Hageja põhjendab oma hagi viie väitega.

1.

Esimese väite kohaselt on rikutud menetlust, sealhulgas kaitseõigusi ning eelkõige õigust olla ära kuulatud ja põhjendamiskohustust.

2.

Teise väite kohaselt on rikutud lepitusmenetlust reguleerivaid sätteid ning eelkõige Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimuste VII jaotise rakenduseeskirjade artikleid 23 ja 25.

3.

Kolmanda väite kohaselt on rikutud personalieeskirjade artikli 1 punkti d, Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikleid 21 ja 23 ning direktiivi 2006/54/EÜ. (1)

4.

Neljanda väite kohaselt on kostja teinud ilmse hindamisvea seoses vaidlustatud otsustes sisalduvate asjaoludega.

5.

Viienda väite kohaselt on rikutud hea halduse põhimõtet, õiguspärase ootuse kaitse põhimõtet ja hoolitsemiskohustust, mis kostjal on hageja ees.


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. juuli 2006. aasta direktiiv 2006/54/EÜ, meeste ja naiste võrdsete võimaluste ja võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamise kohta tööhõive ja elukutse küsimustes (uuestisõnastamine) (ELT 2006, L 204, lk 23).