10.9.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 319/22


Жалба, подадена на 12 юли 2018 г. — WN/Парламент

(Дело T-431/18)

(2018/C 319/26)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: WN (представители: L. Levi и A. Champetier, lawyers)

Ответник: Европейски парламент

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени решението на ответника от 28 септември 2017 г. за прекратяване на договора на жалбоподателя,

при необходимост да отмени решението на ответника от 4 април 2018 г., с което отхвърля жалбата на жалбоподателя от 7 ноември 2017 г.,

да осъди ответника да заплати обезщетение за неимуществените вреди, които жалбоподателят твърди, че е претърпял, в размер на 20 000 EUR,

да осъди ответника да възстанови на жалбоподателя всички свързани с настоящото производство съдебни разноски.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят излага пет основания.

1.

Първо основание: процесуални нарушения, сред които нарушение на правото на защита, и по-специално на правото на изслушване и на задължението за мотивиране.

2.

Второ основание: нарушение на разпоредбите за помирителната процедура, и по-специално на членове 23 и 25 от Мерките по прилагане на дял VII от Условията за работа на другите служители на Европейския съюз.

3.

Трето основание: нарушение на член 1г от Правилника за персонала, на членове 21 и 23 от Хартата на основните права на Европейския съюз и на Директива 2006/54/ЕО (1).

4.

Четвърто основание: явна грешка в преценката на ответника относно обстоятелствата в обжалваните решения.

5.

Пето основание: нарушение на принципа на добра администрация, на принципа на оправданите правни очаквания и на задължението на ответника за полагане на дължима грижа по отношение на жалбоподателя.


(1)  Директива 2006/54/EC на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 година за прилагането на принципа на равните възможности и равното третиране на мъжете и жените в областта на заетостта и професиите (ОВ L 204, 2006 г., стр. 23; Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 8, стр. 262).