10.9.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 319/20


Överklagande ingett den 12 juli 2018 – McDreams Hotel mot EUIPO – McDonald’s International Property (mc dreams hotels Träumen zum kleinen Preis!)

(Mål T-428/18)

(2018/C 319/24)

Överklagandet är avfattat på engelska

Parter

Klagande: McDreams Hotel GmbH (Feldkirchen, Tyskland) (ombud: advokaten S. Schenk)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Motpart vid överklagandenämnden: McDonald’s International Property Co. Ltd (Wilmington, Delaware, Förenta staterna).

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO

Varumärkessökande: Klaganden vid tribunalen

Omtvistat varumärke: Ansökan om registrering som EU-figurmärke av märket mc dreams hotels Träumen zum kleinen Preis! – Registreringsansökan nr 1 47 35 435.

Förfarande vid EUIPO: Invändningsförfarande

Överklagat beslut: Beslut meddelat av andra överklagandenämnden vid EUIPO den 18 april 2018 i ärende R 972/2017-2.

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det överklagade beslutet, och

förplikta EUIPO att ersätta rättegångskostnaderna.

Grund

Åsidosättande av artiklarna 8.1.b och 8.5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001.