201808030682050932018/C 294/754122018TC29420180820ET01ETINFO_JUDICIAL20180702606121

Kohtuasi T-412/18: 2. juulil 2018 esitatud hagi – mobile.de versus EUIPO – Droujestvo S Ogranichena Otgovornost „Rezon“ (mobile.ro)


C2942018ET6010120180702ET0075601612

2. juulil 2018 esitatud hagi – mobile.de versus EUIPO – Droujestvo S Ogranichena Otgovornost „Rezon“ (mobile.ro)

(Kohtuasi T-412/18)

2018/C 294/75Hagiavalduse keel: saksa

Pooled

Hageja: mobile.de (Dreilinden, Saksamaa) (esindaja: advokaat T. Lührig)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Droujestvo S Ogranichena Otgovornost „Rezon“ (Sofia, Bulgaaria)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusaluse kaubamärgi omanik: hageja

Vaidlusalune kaubamärk: ELi kujutismärk „mobile.ro“ – ELi kaubamärk nr 8 838 542

Menetlus EUIPOs: kehtetuks tunnistamise menetlus

Vaidlustatud otsus: EUIPO esimese apellatsioonikoja 29. märtsi 2018. aasta otsus asjas R 111/2015-1

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus;

mõista kohtukulud välja EUIPO-lt.

Väited

rikutud on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/1001 artikli 18 lõike 1 punkti a koosmõjus artikli 64 lõigetega 2 ja 3;

rikutud on komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2018/625 artikli 19 lõiget 2 ja artikli 10 lõiget 3 koosmõjus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/1001 artikli 64 lõigetega 2 ja 3;

rikutud on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/1001 artikli 60 lõike 1 punkti a koosmõjus artikli 8 lõike 1 punktiga b ja artikli 8 lõike 2 punkti a alapunktiga ii;

rikutud on ELTL artikli 4 lõiget 3 koosmõjus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 207/2009 artikli 59 lõike 1 punktis b sätestatud õiguspõhimõttega ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/1001 artikli 61 lõikega 2.