10.9.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 319/18


Skarga wniesiona w dniu 2 lipca 2018 r. – WP / EUIPO

(Sprawa T-407/18)

(2018/C 319/21)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: WP (przedstawiciel: adwokat H. Tettenborn)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

stwierdzenie nieważności decyzji EUIPO z dnia 6 października 2017 r. w sprawie odmowy drugiego przedłużenia umowy o pracę skarżącego w charakterze członka personelu tymczasowego na podstawie art. 2 lit. f) warunków zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej (WZIP)

obciążenie EUIPO kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi cztery zarzuty.

1.

Zarzut pierwszy, w którym strona skarżąca podnosi, że wydając sporną decyzję EUIPO naruszył zasadę legalności poprzez naruszenie przepisów regulaminu pracowniczego urzędników Unii Europejskiej i WZIP, a konkretnie art. 56 WZIP i art. 11 regulaminu pracowniczego, oraz że sporna decyzja została wydana bez żadnej innej podstawy prawnej.

2.

Zarzut drugi dotyczący, w którym strona skarżąca podnosi, że wydając sporną decyzję EUIPO naruszył zasadę legalności, popełnił oczywisty błąd w ocenie oraz naruszył obowiązek staranności.

3.

Zarzut trzeci dotyczący, w którym strona skarżąca podnosi, że wydając sporną decyzję EUIPO naruszył wymogi rozporządzenia nr 45/2001 (1), w szczególności sformułowane w art. 27 ust. 1 oraz art. 2 lit. b) rozporządzenia nr 45/2001.

4.

Zarzut czwarty, w którym strona skarżąca podnosi, że wydając sporną decyzję EUIPO naruszył zasadę równego traktowania.


(1)  Rozporządzenie (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (OJ 2001, L 8, s.1).